RunBook Automation

הפחתת עלויות ואופטימיזציה של משאבים בעזרת Run Book Automation:
  • אוטומציה של תהליכים החוזרים על עצמם.
  • שיפור היעילות של הצוות ושל המערכות.
  • שיפור MTTR & MTBF.

הפתרון של מערכת AUTOMIC מאפשר לשמור על Run Books עדכניים. הפתרון מפשט את הבעיה על ידי שילוב המשימות לתהליך אחיד וברור, תוך מיכון המשימות ותזמונן להרצה ברחבי הארגון. פתרון Run Book של AUTOMIC מפחית עלויות, מפשט את תהליכי הניהול, ומייעל את השימוש במשאבים.

יתרונות פתרון RunBook בעזרת שימוש ב- AUTOMIC:
  • הפעלת משימות על פני מערכות שונות, שיפור השירות והגברת זמינות.
  • סטנדרטיזציה ותיעוד של תהליכים ידניים,  הגברת יעילות, הבטחת תוצאות עקביות.
  • אוטומציה של משימות גדולות החוזרות על עצמן ,הפחתת עלויות ושיפור הדיוק.
  • שילוב של כלי ניהול מערכת חיצוניים, פישוט התהליך של ניהול מרכז הנתונים.