IBM BigFix
 • הפצת עדכוני תוכנה, עמידה ברגולציה ארגונית, ניהול מלאי, בדיקת שימוש בתוכנה, אנטי וירוס, עדכוני אבטחת מידע וניהול צריכת חשמל.
 • הפתרון מאפשר לנהל 250,000 עמדות קצה (שרתים, תחנות, קיוסקים) מעמדת ניהול אחת. מוטמע במאות גופים בישראל.
(IBM VSC (Virtual Storage Center
 • VSC הינו פלטפורמה לוירטואליזציה של אחסון, וכן מהווה פתרון לניהול אחסון, המספק יכולת שליטה ואוטמציה לאורך כל התשתית.
 • פלטפורמה זו מאפשרת הפחתת עלויות, על-ידי העברת מידע לדרגת אחסון היעיל ביותר מבחינה זו.
 • פלטפורמה זו מגדילה מרחב אחסון מידע, ומפשט באופן משמעותי אדמיניסטרציה של אחסון.
 • הינו המוצר הבלעדי המהווה פתרון יחיד לוירטואליזציה של אחסון, להגנה מתקדמת על מידע, ולניהול אחסון בעל אופי מקיף ורבגוני המבוסס על מדיניות.
IBM - Analytics
 • Analytics הינו כלי המאפשר הבחנה עסקית ברורה וכללית, על-ידי ניתוח מכלול המידע המופק על-ידי אפליקציה עסקית ראשית של ארגון.
 • כלי זה פועל על בסיס זיהוי מהיר של מצבים בעייתיים ובידודם, דרך חיפוש מהיר במבחר של מידע ואתרים. לאחר מכן, קישור הסוגיות למומחיות שיטות המאפשרות את פתרונן.
 • השימוש ב - Analytics מאפשר תכנון, ניהול ומסקום פעולות, שרשראות אספקה ושימוש בתשתיות. כמו-כן מאפשר הבנה עמוקה של בסיס לקוחות הארגון.
 • יכולות אלה מאפשרות הפחתת עלויות, הגדלת יעילות והגבלת סיכונים, המהוות יתרון תחרותי.
 • הכלי היחיד הקיים בעל יכולת להפיק תובנות מתיעוד תמיכתי.